welke vogels mag je houden in nederland

Geldende wetgeving

Als je vogels wilt houden in Nederland, is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de geldende wetgeving. Deze wetgeving bevat diverse regels en voorschriften waar je rekening mee moet houden. Hieronder vind je een uitgebreider overzicht van de belangrijkste punten met betrekking tot de regelgeving:

 • Er gelden regels met betrekking tot het houden van beschermde vogelsoorten. Het is cruciaal om te weten welke soorten in Nederland beschermd zijn en welke regels hieraan verbonden zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de huiszwaluw, slechtvalk, ijsvogel en wespendief beschermde vogelsoorten.
 • Er zijn specifieke regels met betrekking tot het fokken en verhandelen van vogels. Het is bijvoorbeeld van belang om te weten welke vogels wel of niet mogen worden gefokt en verhandeld en onder welke voorwaarden dit mag plaatsvinden. Denk hierbij aan de papegaai, kanarie, parkiet en diverse soorten duiven.
 • Voor het houden van bepaalde vogels is het nodig om een speciale vergunning of ontheffing aan te vragen. Hierbij is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de vereisten en procedures. Zo kan voor het houden van bepaalde roofvogels een jachtakte vereist zijn en voor het houden van uilen een ontheffing in het kader van het soortenbescherming zijn.
 • Naast landelijke wetgeving kunnen ook gemeentelijke regels van toepassing zijn op het houden van vogels. Het is dus raadzaam om ook de lokale regelgeving te raadplegen, bijvoorbeeld voor bepalingen rond het houden van pluimvee en siervogels.

Door op de hoogte te zijn van de geldende wetgeving omtrent het houden van vogels, kun je ervoor zorgen dat je activiteiten binnen de wettelijke kaders plaatsvinden en kun je mogelijke problemen voorkomen. Het is dan ook aan te raden om je goed te verdiepen in deze regelgeving voordat je begint met het houden van vogels.

Vergunningen en ontheffingen

Naast het op de hoogte zijn van geldende wetgeving, is het noodzakelijk om je bewust te zijn van de vergunningen en ontheffingen die vereist kunnen zijn bij het houden van vogels in Nederland. Hieronder volgt een uitgebreider overzicht van belangrijke punten met betrekking tot vergunningen en ontheffingen:

 • Indien je van plan bent om beschermde vogelsoorten te houden, zoals vastgesteld in de Flora- en faunawet, kan het nodig zijn om een ontheffing aan te vragen bij de provincie. Deze ontheffing is essentieel voor het legaal houden van dergelijke vogels.
 • Voor bepaalde vogelsoorten is een CITES-vergunning vereist. Vooral exotische vogels vallen onder deze regeling. CITES (het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) heeft als doel de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten te reguleren en te controleren. Het is van groot belang om na te gaan of jouw vogelsoort onder deze regelgeving valt en zo ja, de benodigde vergunning aan te vragen.
 • Naast de hierboven genoemde vereisten, dien je bij het houden van vogels rekening te houden met bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en mogelijke regels van de gemeente. Iedere gemeente kan specifieke voorschriften hebben met betrekking tot het houden van vogels, dus het is raadzaam om hierover contact op te nemen met je lokale overheid.

Het verkrijgen van de juiste vergunningen en ontheffingen is essentieel om te voldoen aan de geldende wetgeving en om ervoor te zorgen dat je op een verantwoorde en wettelijke manier vogels kunt houden. Zorg ervoor dat je de benodigde stappen neemt en de vereiste vergunningen verkrijgt voordat je begint met het houden van vogels. Het negeren van deze vereisten kan leiden tot juridische problemen en negatieve gevolgen voor zowel de vogels als de houder ervan.

Geschikte vogelsoorten

Er zijn diverse vogelsoorten die je mag houden in Nederland, mits je in het bezit bent van de juiste vergunningen en ontheffingen. Enkele geschikte vogelsoorten om te houden als huisdieren zijn:

 • Kanaries
 • Grasparkieten
 • Vinken
 • Zebravinken
 • Papegaaien
 • Parkieten
 • Valkparkieten
 • Agapornissen
 • Europese cultuurvogels zoals puttertjes, sijsjes en kneutjes
 • Exotische duiven zoals diamantduiven en zebraduiven
 • Tropische vogels zoals zebravinken en driekleurenprachtvinken

Elke vogelsoort vereist specifieke aandacht en zorg om te gedijen als huisdier. Het houden van vogels brengt verantwoordelijkheden met zich mee, inclusief het voldoen aan de vereisten voor huisvesting. Bij het bieden van huisvesting aan vogels moet rekening gehouden worden met:

 • Voldoende ruimte voor vlieg- en bewegingsvrijheid
 • Geschikte schuilplekken en nestgelegenheid
 • Evenwichtige voeding afgestemd op de specifieke vogelsoort
 • Veilige en comfortabele leefomgeving
 • Bescherming tegen tocht, lawaai en andere stressoren
 • Passende klimatologische omstandigheden

Door te voldoen aan deze huisvestingsvereisten draag je bij aan het welzijn van de vogels en zorg je voor een gezonde leefomgeving. Voor meer informatie over specifieke vereisten per vogelsoort, is het raadzaam om je goed te informeren bij ervaren vogelhouders of deskundigen op het gebied van vogelverzorging. Door goed geïnformeerd te zijn, kan je op verantwoorde wijze vogels als huisdieren houden en een fijne relatie met je gevederde vrienden opbouwen.

Naast de bovengenoemde vogelsoorten zijn er nog andere vogelsoorten die geschikt zijn om als huisdier te houden, zoals duiven, tropische vogels, valken, en Europese cultuurvogels. Elk van deze vogelsoorten heeft zijn eigen specifieke kenmerken, behoeften en eisen voor huisvesting. Het is van essentieel belang om je grondig te informeren naar de specifieke vereisten van de vogelsoort die je in gedachten hebt. Het welzijn en de gezondheid van de vogels zijn afhankelijk van de juiste huisvesting en verzorging.

Vereisten voor huisvesting

Als je vogels in Nederland wilt houden, zijn er een aantal belangrijke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Deze vereisten voor huisvesting zijn essentieel om de vogels een geschikte leefomgeving te bieden. Het is belangrijk om rekening te houden met de volgende aspecten:

 • Grootte van de volière: Zorg ervoor dat de volière voldoende ruimte biedt voor de vogels om te vliegen en te bewegen. Een ruime volière zorgt voor een gezonde leefomgeving en voorkomt stress bij de vogels.
 • Natuurlijke elementen: Voeg natuurlijke elementen toe aan de volière, zoals takken, planten en schuilplaatsen. Dit bootst de natuurlijke leefomgeving van de vogels na en biedt hen de nodige stimulatie.
 • Veiligheid: Zorg ervoor dat de volière veilig is en roofdieren buitenhoudt. Stevige materialen en goed sluitende deuren zijn essentieel om de veiligheid van de vogels te waarborgen.
 • Hygiëne: Houd de volière schoon en zorg voor een goede ventilatie om de gezondheid van de vogels te ondersteunen. Regelmatig schoonmaken en desinfecteren van de volière is van groot belang.
 • Aanpassingen per vogelsoort: Elke vogelsoort heeft specifieke behoeften op het gebied van huisvesting. Zorg ervoor dat de volière aangepast is aan de behoeften van de vogels die je wilt houden, rekening houdend met factoren zoals klimaat en leefgewoonten.
 • Beschutting tegen weersomstandigheden: Zorg voor beschutting tegen zowel zon als regen in de volière, zodat de vogels beschermd zijn tegen extreme weersomstandigheden.

Door te voldoen aan deze vereisten voor huisvesting, creëer je een geschikte leefomgeving voor de vogels en draag je bij aan hun welzijn en gezondheid. Hiermee zorg je ervoor dat de vogels zich kunnen aanpassen aan hun nieuwe omgeving en zich op een natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen.

Voeding en verzorging

Voeding en verzorging spelen een essentiële rol bij het houden van vogels in Nederland. Het is van groot belang om te voorzien in een gebalanceerd dieet dat aansluit bij de behoeften van de specifieke vogelsoort. Dit dieet kan bestaan uit een combinatie van zaden, pellets, groenten, fruit en af en toe een eiwitbron, zoals gekookt ei of meelwormen. Vers water dient altijd beschikbaar te zijn om de vogels te hydrateren.

Naast voeding is het creëren van een schone leefomgeving van cruciaal belang voor het welzijn van de vogels. Dit omvat regelmatig schoonmaken van de kooi, het verschonen van bodembedekking en het aanbieden van badjes voor de vogels.

Enkele belangrijke tips voor het verzorgen van vogels zijn:

 • Zorg voor voldoende kooigrootte, die afhankelijk is van de specifieke vogelsoort
 • Bied diverse takken en speeltjes aan om de leefomgeving te verrijken
 • Stimuleer vliegoefeningen voor de vogels om hun natuurlijke gedrag te bevorderen

Door goede voeding en verzorging te waarborgen, kunnen vogels gezond en gelukkig blijven. Dit vereist de nodige aandacht en toewijding om het welzijn van deze gevleugelde huisgenoten te borgen.

Daarnaast is het raadzaam om altijd deskundig advies in te winnen over het specifieke dieet en de zorgbehoeften van de vogelsoort die je overweegt te houden. Dit kan essentieel zijn om ervoor te zorgen dat de vogels een optimale leefomgeving en voeding krijgen.

Gezondheid en dierenartsbezoeken

Gezondheid en dierenartsbezoeken zijn essentieel bij het houden van vogels als huisdieren. Het is belangrijk om regelmatig de gezondheid van je vogels te controleren en alert te zijn op eventuele tekenen van ziekte. Enkele belangrijke overwegingen bij het waarborgen van de gezondheid van vogels zijn:

 • Zorg voor een schone leefomgeving om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Regelmatig schoonmaken van kooien en voerbakken is cruciaal.
 • Bied een uitgebalanceerd dieet aan om ervoor te zorgen dat je vogels de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. Dit draagt bij aan hun algehele gezondheid en weerstand tegen ziekte.
 • Houd de vogels in de gaten op tekenen van ziekte, zoals veranderingen in eetlust, gedrag of verenkleed. Bij het opmerken van mogelijke symptomen is het raadzaam om zo snel mogelijk een dierenarts te raadplegen.

Naast preventieve maatregelen is het ook van cruciaal belang om te begrijpen wanneer een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk is. Zoek een dierenarts die gespecialiseerd is in aviaire geneeskunde en zorg ervoor dat je weet hoe je in geval van nood snel met hen in contact kunt komen.

Door een alerte, proactieve houding aan te nemen ten opzichte van de gezondheid van je vogels en regelmatig professionele zorg te zoeken, kun je ervoor zorgen dat ze een gelukkig en gezond leven leiden als onderdeel van je huishouden.

Training en gedrag

Als je vogels wilt houden in Nederland, is het van belang om aandacht te besteden aan de training en het gedrag van de vogels. Training en het begrijpen van het gedrag van vogels kunnen een positieve invloed hebben op het welzijn en de relatie tussen jou en je gevederde vrienden. Hier zijn enkele overwegingen en tips om succesvol met vogels om te gaan:

 • Zorg voor een ruime en geschikte leefomgeving die aansluit bij de natuurlijke behoeften en gedragingen van de vogels.
 • Besteed tijd aan het gebruik van trainingstechnieken, waardoor de vogels gesocialiseerd kunnen worden en ongewenst gedrag voorkomen kan worden.
 • Houd rekening met de sociale structuur en eventuele hiërarchie binnen de groep vogels, vooral bij het introduceren van nieuwe vogels in een bestaande groep.
 • Leer de lichaamstaal en geluiden van de vogels te begrijpen, dit zal je helpen om het welzijn van de vogels te waarborgen.
 • Zorg voor voldoende mentale stimulatie, zoals speeltjes en interactie, om verveling en ongewenst gedrag te voorkomen.

Door rekening te houden met het natuurlijke gedrag van vogels en het toepassen van consistente training, kun je een goede relatie opbouwen met je gevederde huisgenoten. Het is niet alleen waardevol voor hun welzijn, maar ook voor jouw plezier in het houden van vogels als huisdieren. Zo groeit de band tussen jou en je vogels uit tot een vriendschap die gebaseerd is op wederzijds begrip en respect voor elkaars behoeften.

Voortplanting en nakomelingen

Vogels kunnen zich voortplanten en nakomelingen voortbrengen op verschillende manieren. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van voortplanting bij vogels:

Vogels kunnen zich voortplanten door eieren te leggen, die vervolgens worden uitgebroed. Dit proces verschilt per vogelsoort. Sommige vogels broeden zelf hun eieren uit, terwijl andere soorten hun eieren in een nest achterlaten om uitgebroed te worden. De zorg voor de jongen kan variëren, waarbij beide ouders, of soms alleen het vrouwtje, betrokken zijn bij het voeren en beschermen van de jonge vogels. Een goede omgeving en voeding zijn essentieel voor het succesvol grootbrengen van de nakomelingen. Het is belangrijk om te weten dat de voortplanting van vogels in gevangenschap speciale zorg en aandacht vereist. Wanneer je ervoor kiest om vogels te houden, is het essentieel om je bewust te zijn van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het fokken en zorgen voor nakomelingen. Het begrijpen van het natuurlijke gedrag en de behoeften van vogels speelt een cruciale rol bij het bieden van de juiste zorg en leefomgeving.

Vogels zijn prachtige wezens en het is een voorrecht om betrokken te zijn bij het proces van voortplanting en de zorg voor nakomelingen. Door een diepgaand begrip van hun natuurlijke gedrag en behoeften, kunnen we zorgen voor een gezonde en gelukkige leefomgeving voor vogels in gevangenschap. Dit draagt bij aan het behoud van verschillende vogelsoorten en biedt tegelijkertijd een unieke kans om nauw betrokken te zijn bij het leven van deze fascinerende dieren.

Of je nu een ervaren vogelliefhebber bent of net begint aan de reis van het houden van vogels, het bieden van een geschikte omgeving en zorg voor voortplanting en nakomelingen is een eervolle verantwoordelijkheid die we met toewijding dienen te vervullen.

Verantwoordelijkheden als eigenaar

Als eigenaar van vogels in Nederland heb je verschillende verantwoordelijkheden. Het is van groot belang om deze verantwoordelijkheden serieus te nemen en actief te zorgen voor het welzijn van de vogels. Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van de verantwoordelijkheden die je hebt als eigenaar van vogels in Nederland.

Ten eerste is het essentieel om te zorgen voor een geschikte leefomgeving voor de vogels. Dit omvat onder andere het bieden van een ruime volière of kooi met voldoende bewegingsruimte. Daarnaast dienen natuurlijke elementen zoals takken, schuilplaatsen en nestmateriaal aanwezig te zijn, zodat de vogels zich op een natuurlijke manier kunnen gedragen in hun omgeving.

Verder is het belangrijk om regelmatig vers water en voeding te bieden die aansluit bij de behoeften van de vogels. Dit kan bestaan uit een gevarieerd dieet van zaden, fruit en groenten om ervoor te zorgen dat de vogels alle essentiële voedingsstoffen binnenkrijgen.

Daarnaast dient de leefomgeving van de vogels goed schoon gehouden te worden door regelmatig de kooi of volière te reinigen. Op deze manier wordt de verspreiding van ziektes voorkomen en blijft de omgeving prettig voor de vogels.

Naast de zorg voor de basisbehoeften van de vogels is het van belang om medische zorg te bieden wanneer dat nodig is. Het is raadzaam om een dierenarts te raadplegen die ervaring heeft met vogels, voor het geval een van je vogels ziek wordt.

Een andere verantwoordelijkheid van eigenaren van vogels in Nederland is het verkrijgen van de juiste vergunningen en het voldoen aan de registratie-eisen volgens de Nederlandse wetgeving inzake het houden van vogels. Het is van belang om volledig op de hoogte te zijn van de regels en voorschriften met betrekking tot het bezit en de handel van vogels, om overtredingen te voorkomen.

Alternatieven voor het houden van vogels

Naast het houden van vogels zijn er diverse alternatieven om van hun aanwezigheid te genieten, zowel in de natuur als rondom het huis:

 • Creëer een vogelvriendelijke omgeving in je tuin door diverse planten en struiken te planten die vogels aantrekken. Denk aan bessenstruiken, bloeiende planten en fruitbomen.
 • Plaats voederhuisjes en vogelbaden in je tuin om vogels te voeden en te laten drinken. Door het bieden van voedsel en water kan je vogels helpen overleven, vooral in de wintermaanden.
 • Investeer in een goede set verrekijkers en ga eropuit om vogels in de natuur te observeren. Zo kan je genieten van vogels in hun natuurlijke leefomgeving en hun gedrag bestuderen.
 • Installeer nestkastjes in je tuin om vogels een veilige plek te bieden om te broeden. Dit kan bijdragen aan het behoud van verschillende vogelsoorten in je directe omgeving.
 • Aanleggen van een vijver in je tuin waar vogels kunnen drinken, badderen en foerageren draagt bij aan het aantrekken van diverse vogelsoorten.

Er zijn ontelbare manieren om van vogels te genieten zonder ze in gevangenschap te houden. Door het creëren van een vogelvriendelijke omgeving en het stimuleren van wilde vogelpopulaties, kunnen we genieten van de aanwezigheid van vogels zonder de verantwoordelijkheden van een eigenaar te dragen. Het is belangrijk om te beseffen dat het observeren en ondersteunen van wilde vogels een voldoening gevende en verantwoorde manier is om van deze prachtige dieren te genieten.

ZIE JE GEDACHTEN

Leave a reply

Africansky
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart