De missie van African Sky

Missie African Sky

Stichting African Sky is een organisatie van vrouwen met een Oost-Afrikaanse achtergrond in Nederland. African Sky staat voor vrede, veiligheid, democratie en mensenrechten onder de Oost-Afrikaanse gemeenschap op nationaal en internationaal niveau. Iedereen heeft recht op keuzevrijheid en zelfbeschikking. Eergerelateerd geweld tegen vrouwen is een schending van mensenrechten. Het tegengaan van eergerelateerd geweld vereist vergroting van het bewustzijn over de omvang van het geweld tegen vrouwen en kinderen; zichtbaar maken van cultureel specifieke problemen gerelateerd aan geweld; versterking van preventieve maatregelen; verspreiding van informatie daarover; bevordering van onderzoek en verdieping van het inzicht in de oorzaken van geweld tegen vrouwen en effectief interventiebeleid.  Wereldwijd moeten de rechten van vrouwen beschermd en geëerbiedigd worden, waaronder het recht op vrijheid, economische zelfstandigheid en lichamelijke onschendbaarheid en genderspecifieke rechten als reproductieve rechten.

Doelstellingen African Sky

 • Bevorderen van vrede, veiligheid, democratie en mensenrechten onder Afrikaanse gemeenschappen op nationaal en internationaal niveau;
 • Empowerment van vrouwen in Oost Afrika en de Diaspora om hun stem te laten horen bij vredesopbouw in conflictgebieden;
 • Stimuleren dat vrouwen in eigen politieke en maatschappelijke omgeving een leiderschapspositie vervullen om gendergelijkheid te realiseren;
 • Handhaving van de gemeenschappelijke agenda voor actie van Zero Tolerance rond FGM;
 • Bevorderen van respect en begrip voor de ander als het fundament voor de opbouw van een rechtvaardige, tolerante, democratische samenleving;
 • Erkennen van diversiteit en tegengaan van discriminatie op alle gronden en op alle niveaus binnen de samenleving;
 • Elimineren van eergerelateerd geweld tegen vrouwen in de Afrikaanse en vluchtelingen gemeenschappen;

Activiteiten African Sky

Om deze doelstellingen te realiseren vervult African Sky een brugfunctie tussen Oost-Afrikaanse vrouwen in Nederland en relevante maatschappelijke instellingen en werkt African Sky samen met NGO’s in Oost-Afrika om empowerment van vrouwen, de sociaal economische positie en de mensenrechten van vrouwen en jongeren te bevorderen. Onder andere door:

Training van vrouwen:

 • empowerment en politieke bewustwording;
 • capaciteitsopbouw van vrouwenorganisaties;
 • deelname aan besluitvormingsprocessen om gendergelijkheid te bevorderen;
 • tegengaan van (huiselijk) geweld.

Organiseren van voorlichting over:

 • gezondheid, huisvesting, man-vrouw relaties, actieve participatie in de Nederlandse samenleving, conflictbeheersing tussen ouders en kinderen, jongeren en criminaliteit;
 • geweld tegen vrouwen en advies en daadwerkelijke ondersteuning in het geval van huiselijk geweld en echtscheiding;
 • besnijdenis (FGM) en het informeren van de Nederlandse samenleving daarover.

Organiseren van conferenties en rondetafeldebatten over:

 • Mensenrechten, vrede en veiligheid en bestrijding van geweld tegen vrouwen (o.a. Beijing 1995 Platform for Action, UN convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Resolutie 1325 van de UN Veiligheidsraad over ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ en het Nationale Actie Plan 1325)

Internationale projecten en platforms:

African Sky maakt deel uit van een internationaal netwerk van organisaties die opkomen voor de fundamentele rechten van de mens, dus de rechten van vrouwen en kinderen wereldwijd en meer specifiek voor de rechten van vrouwen in Oost-Afrika. African Sky organiseert en/of neemt deel aan internationale projecten en platforms.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.